Pest actie plan

Eén van de peilers van ons opvoedingsproject is “respect”. Het moet dan ook duidelijk zijn dat pesten in al zijn vormen, dus ook cyberpesten (chatten, e-mails versturen, SMS’en,…) niet is toegestaan!

Als een kind toch pest:

  • Dan zullen de leerkrachten ingrijpen! Zij zullen actie ondernemen wanneer zij dit zien, wanneer zij een sterk vermoeden hebben of daarvan op de hoogte worden gebracht. Mee pesten is al even erg als aanstoken.
  • De directie zal zeker een gesprek voeren met de pestkop(pen). De pestsituatie wordt nadien besproken met het zorgteam. Elke pestsituatie dient te worden hersteld. Het doel van eventuele gesprekken is een voorstel van actieplan uit te werken. Indien nodig zal een neergeschreven contract worden opgesteld dat zowel door de pestkop(pen) als door hun ouders wordt ondertekend.
  • Bij elke ernstige pestsituatie worden de ouders gecontacteerd.
  • Wanneer het pesten na tussenkomst van leerkrachten, zorgteam en/of directie niet stopt, is het overduidelijk dat de pestkoppen zichzelf niet onder controle hebben. In dit geval is externe, professionele hulp aangewezen.

Als een kind door een ander kind wordt aangespoord om mee te pesten:

  • Laat het kind voor zijn mening uitkomen en zeg dat het zich niet laat gebruiken door de pestkop. Men kan voorstellen iets te doen dat sociaal aanvaardbaar en beleefd is.

Wat kan men aan pesten doen?

  • Laat het kind zijn/haar verhaal vertellen aan een goede vriend(in), aan de klastitularis of aan de ouders.
  • Het kind kan reageren tegen de pestkop: iemands mening over de situatie geven, zeggen dat men niet begrijpt wat er nu plezierig aan is, duidelijk je afkeuring over het pestgedrag laten merken niet enkel aan de grootste pestkop, maar ook aan de meelopers…
  • Opletten dat men zich niet schuldig maakt aan dezelfde praktijken. Nooit kwaad met kwaad vergelden!
  • Het gepeste kind bijstaan en niet alleen laten
  • Een pestslachtoffer opnemen in een gesprek of in een spel. Pestslachtoffers denken immers wel eens dat niemand hen nog graag heeft. Natuurlijk is dit niet zo. Het is heel nuttig het pestslachtoffer uit te nodigen om mee te doen met de groep.