Praktische informatie

AFWEZIGHEDEN
Elke afwezigheid die te voorzien is, moet vooraf schriftelijk aan de directie meegedeeld worden. Indien het kind onverwacht afwezig is, dient men de school te verwittigen vóór 09.00 uur ’s ochtends. Bij korte afwezigheden van leerlingen uit de lagere school volstaat een briefje ondertekend door één van de ouders (of de voogd). Elke leerling uit de lagere school krijgt hiervoor 4  briefjes.

Voor alle volgende afwezigheden is een doktersattest vereist:

  • afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen
  • elke afwezigheid nadat het kind vier maal afwezig was zonder medisch attest

Afwezigheden om weekends of vakanties te verlengen, worden in geen geval toegestaan.

In de kleuterschool is geen doktersattest vereist. Het is wel handig dat men de school ook vóór 09.00 uur verwittigt, zodat de directie en de juffen weten dat er die dag een kleuter minder is.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
De buitenschoolse kinderopvang wordt verzorgd door de Landelijke kinderopvang 'Stekelbees'.  Deze is gevestigd naast de turnzaal, Brulens 22. Telefoonnummer: 014 55 38 70

Openingsuren:
Stekelbees is geopend:

  • ’s morgens: van 07.00 uur tot 08.30 uur.
  • ‘s avonds: na de lessen tot 18.00 uur.
  • vakantieperiodes: doorlopend van 07.00 uur tot 18.00 uur.

De kinderopvang is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de laatste twee weken van juli en op wettelijke feestdagen.
Tarieven:
Schooldagen:                            €   1,04 per begonnen half uur
Snipperdagen en vakantie:       € 14,62 voor een volledige dag (meer dag 6 uur)
                                                  €   7,33 voor een halve dag (3-6 uur)
-                                                 €   4,86 voor minder dan 3 uur

Gezinnen met meerdere kinderen in de opvang betalen 75% van deze bijdragen.
Voor gezinnen met een beperkt inkomen bestaat een sociaal tarief.

Meer informatie kan men steeds bekomen bij:

Verantwoordelijken Kinderopvang
Rechtestraat 59
2275     LILLE
014/ 63 15 25
LKlille@LandelijkeKinderopvang.be / www.landelijkekinderopvang.be

DAGINDELING:
 

Mnd/dinsd/donderd/vrijd
SCHOOLSTRAAT
URSULINENSTRAAT
 
08.35 uur -10.15 uur
08.30 uur -10.10 uur
pauze
speeltijd
speeltijd
 
10.30 uur -12.10 uur
10.25 uur -12.05 uur
pauze
middagpauze
middagpauze
 
13.30 uur -14.20 uur
13.25 uur -14.15 uur
pauze
speeltijd
speeltijd
 
14.40 uur -15.30 uur
14.30 uur -15.25 uur
 
Toezicht voorzien vanaf
08.15 uur tot 15.30 uur
Toezicht voorzien vanaf
08.05 uur tot 15.25 uur

 

 

Woensdag
SCHOOLSTRAAT
URSULINENSTRAAT
 
08.35 uur - 10.15 uur
08.30 uur - 10.10 uur
pauze
speeltijd
speeltijd
 
10.15 uur - 12.10 uur
10.25 uur - 12.05 uur
 
Toezicht voorzien vanaf
08.15 uur tot 12.10 uur
Toezicht voorzien vanaf
 08.05 uur tot 12.05 uur

 

DRANKEN TIJDENS DE SPEELTIJD

Er wordt tijdens de voormiddagspeeltijd geen drank meer aangeboden. De kinderen mogen een drinkbus of een flesje water meebrengen om tijdens de dag te drinken. 

 
 
MIDDAGPAUZE EN INETEN
 
Schoolstraat
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen op school blijven ineten. Dit verloopt in twee refterbeurten: eerst eten de oudste kleuters, nadien eten de 2,5- tot en met de 4-jarigen.
Twee middagmoeders begeleiden de kindjes in de refter, twee andere middagmoeders houden toezicht op de speelplaats.
 
Ursulinenstraat
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen op school blijven ineten. Dit verloopt momenteel in drie refterbeurten (testfase). Tijdens de winterperiode (vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie) kan er verse, warme soep worden besteld.
Een aantal middagmoeders begeleiden de kinderen in de refter, de andere middagmoeders houden toezicht op de speelplaats.
 
Dranken
Er wordt enkel water gedronken in de refter. We gaan er vanuit dat de kinderen het water drinken dat op school aangeboden wordt. Mocht jouw kind om de één of andere reden zelf water van thuis willen meebrengen, dan kan dat. Stuur dan een mailtje voor 9 september naar directie@schoolgierle.be. Telefoneren kan ook naar 014/557601. Deze regeling blijft dan voor dit schooljaar geldig. In de loop van het schooljaar kan dit niet meer gewijzigd worden. Dit om fouten in de facturatie te vermijden.
 
Je hoeft geen geld mee te geven; deze kosten worden opgenomen in de schoolfactuur.

Middagverblijf:    € 0,30/middagbeurt (= remgeld)

Water                  € 0,52/middagbeurt (= water+remgeld)
 

 

 
MOS-afspraken
In het kader van milieuzorg op school proberen we de afvalberg ook in de refter te beperken. Logisch dat we onze boterhammetjes meebrengen in een brooddoos en niet in aluminiumfolie.
Drankkartonnetjes en blikjes zijn niet toegelaten. Water van thuis kan meegebracht worden in herbruikbare verpakkingen.
 
OUDERCONTACTEN
Het eerste contact tussen de school en de ouders is de heen-en-weerkoker of schoolagenda van de leerlingen. Voor vragen en problemen kan u steeds bij de leerkrachten of de directie terecht. We vragen  om dit voor of na de lesuren te doen om de lessen niet onnodig te storen. Een afspraak voorkomt steeds onnodig wachten. U kunt steeds telefonisch contact opnemen met de school tijdens de schooluren op het centrale nummer 014 55 76 01
 
Begin september wordt er een infoavond georganiseerd. De klastitularis zal dan beknopt de klaswerking toelichten. In de loop van het jaar worden twee oudercontacten voorzien voor de kleuterschool. Voor de ouders van de lagere school-kinderen is er in januari en  voor de paasvakantie een individueel oudercontact mogelijk. In de loop van het tweede trimester wordt er voor de ouders een ouderavond gehouden in verband met de studiekeuze na het zesde leerjaar. Deze avond wordt geleid door een CLB-medewerker. De baso-fiche (fiche basisonderwijs-secundair onderwijs) wordt na de toetsenperiode van de krokusvakantie met de ouders van het zesde leerjaar besproken. In de derde graad is er in juni nog een oudercontact voorzien, voor de andere klassen kan dit ook op uitnodiging van de leerkracht. Mocht je als ouder zelf nood hebben aan een gesprek, aarzel dan niet om de leerkracht hierover aan te spreken.
 
 
RAPPORTEN
Op regelmatige tijdstippen krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis. Zo kan het thuisfront de vorderingen van de leerling mee opvolgen. Ons rapport bekijkt niet enkel de vorderingen op het gebied van kennis, maar ook op het vlak van vaardigheden, en attitudes. Zo wordt er gerapporteerd over leren leren, over sociale vaardigheden en over muzische kwaliteiten. Daarnaast is er nog een sportrapport en een rapport over het levensbeschouwelijke vak dat het kind gekozen heeft. De data van de rapporten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld.
 
 
TRAKTATIES
Verjaardagen worden op school gevierd. Kinderen houden er immers van op hun verjaardag in de bloemetjes gezet te worden. Traktaties zijn toegelaten. We vragen wel om dit zo sober en gezond mogelijk te doen, bijvoorbeeld met een stukje fruit. Dit in het kader van het gezondheidsbeleid. Een stuk cake mag ook. Bij het trakteren gaat het enkel om de attentie, dus het hoeven geen dure uitgaven te zijn zoals speelgoedjes of schrijfgerei.
Chips, kauwgom, drank in blik of brik alsook aluminiumpapier mogen in de school niet verbruikt of uitgedeeld worden.
Er worden in de kleuterschool geen verjaardagskaartjes uitgedeeld op school.
 
TUSSENDOORTJES
Tijdens de speeltijden mogen de kinderen een tussendoortje verorberen. In het kader van het gezondheidsbeleid promoot de school zoveel mogelijk fruit, groenten en droge, voedzame koeken.  Chips en kauwgom zijn niet toegelaten! Met snoep gaan we op een verantwoorde manier om
Op woensdag is het sowieso fruitdag. Dan wordt er enkel fruit (of groente: bv. een wortel) toegelaten!
Op donderdagvoormiddag kan men mits betaling een stuk fruit of groente via de school krijgen.
 
 

VERZEKERINGEN

Het kind is op school verzekerd voor ongevallen tijdens de schooluren, op weg naar en van school, tijdens sportactiviteiten, uitstappen en reizen die door de school ingericht worden.
Indien het ongeval gebeurt in de school, wenden wij ons tot één van de plaatselijke dokters.
Goed om weten:
-schade aan kleding, boekentassen, fietsen of elke andere vorm van stoffelijke schade wordt
 NIET door de schoolverzekering gedekt.
-brillen worden verzekerd, maar dit bedrag is gelimiteerd tot € 25,00 per beschadigde bril.