Schoolraad

De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van volgende geledingen:     
-ouders
-personeel
-lokale gemeenschap
De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.
 
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden:
* rechten en plichten inzake informatie en communicatie:
   1. het algemeen informatierecht
   2. het recht op eigen verzoek of vraag te worden gehoord
* adviesbevoegdheid:
   1. facultatief advies
   2. verplicht advies inzake:
                   -bepaling profiel directeur
                   -studieaanbod
                   -aangaan van samenwerkingsverbanden (bv. met CLB of scholengemeenschap)
                   -de vaststelling van het nascholingsbeleid
                   -beleid inzake experimenten en projecten
                   -opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van door de inrichtende macht
                    aangeboden leerlingenvervoer
* overleg inzake:
   1. het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:
                   -schoolreglement
                   -lijst van bijdragen die aan ouders worden gevraagd
                   -schoolwerkplan
                   -beleidsplan of beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school
                    en het CLB
    2. elk onderwerp van beslissing inzake:
                   -jaarplanning van extra-muros en parascolaire activiteiten
                   -sommige infrastrucuurwerken
                   -vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar
                    en punten
                   -het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school
 
De schoolraad wordt om de vier jaar gekozen en vergadert minimaal drie keer per schooljaar. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om aan de agenda toe te voegen.