De klasleerkracht en het zorgteam

Klasleerkracht

De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de zorg voor elk kind in de klas. Hij staat het dichtst bij de kinderen en merkt extra behoeften het snelst op. De manier waarop de leerkracht dit aanpakt, maakt voor veel kinderen het verschil.

Zeer belangrijk is het creëren van een veilig pedagogisch klimaat. Hierbij is het bewaken van het welbevinden en de betrokken zeer belangrijk. Ook het positief omgaan met verschillen en deze aanvaarden is van cruciaal belang. Hier is een gedifferentieerde aanpak niet meer weg te denken uit onze klassen. Het kan gaan over differentiatie naar aanpak, inhoud, materialen, tijd, instructie, hulpmiddelen, … 

Verder zal de klasleerkracht zijn leerlingen regelmatig opvolgen d.m.v. LVS-toetsen, AVI, … zodat moeilijkheden tijdig gesignaleerd en vervolgens ook bijgestuurd kunnen worden. Op die manier proberen we steeds om een opeenstapeling van moeilijkheden te voorkomen. Binnen deze verantwoordelijkheden kunnen leerkrachten steeds beroep doen op het zorgteam voor ondersteuning!  

 

Zorgteam

Binnen onze school is het begeleiden van kinderen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling zeer belangrijk. Ons zorgteam ondersteunt leerlingen in deze ontwikkeling zowel op cognitief (= alles wat met het leren te maken heeft) als op socio-emotioneel vlak (= alles wat met gevoelens en welbevinden op school te maken heeft).

Ons zorgteam bestaat uit:

  • Zorgcoördinator: Shana Vermeulen

  • Zorgjuffen: Lief Piedfort (kleuterschool) - Laura Keuppens (lagere school)

       (eventueel aangevuld met directie - Wendy Wynants, CLB-medewerkers, NOA, ...)

Zorgcoördinator

De taak van de zorgcoördinator bevindt zich op drie niveau’s die niet van elkaar te scheiden zijn:

  • Zorginitiatieven op niveau van de school coördineren en contacten met zorgteams op het niveau scholengemeenschap onderhouden

  • Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten

  • Het begeleiden van de leerlingen

Op deze manier coördineert ze de zorg binnen de basisschool en bewaakt zij het overzicht van leerlingdossiers, contacten met ouders, CLB, externen, klasleerkrachten en zorgleerkrachten. Zij is het aanspreekpunt voor alle hulpvragen en ondersteuningsnoden van zowel leerlingen, leerkrachten, ouders, externe hulpverleners, …

 

Zorgleerkrachten

Zorgleerkrachten gaan voornamelijk aan de slag binnen klassen, samen met klasleerkrachten. Er wordt zowel naar boven, als naar onder gedifferentieerd op basis van LVS-resultaten of andere observatiegegevens. Op basis van deze gegevens zal er differentiatie, remediëring, automatisatie, uitbreiding, … opgestart worden.

Op regelmatige basis vindt overleg plaats tussen zorgleerkrachten, zorgcoördinator, klasleerkrachten, directie, ouders en andere betrokkenen om deze aanpak zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de noden van leerlingen. Op die manier werken we allemaal samen aan maximale ontwikkelingskansen voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.