Het zorgcontinuüm

Binnen onze school vinden we het zeer belangrijk dat de zorg voor onze leerlingen gedragen wordt door het volledige schoolteam. Klasleerkrachten werken samen met de zorgcoördinator, zorgleerkrachten, directie en externen zoals CLB, NOA, ... aan de maximale ontwikkeling van alle kinderen. Samen gaan we op zoek naar de noden van uw kind zodat we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen. We doen dit niet zo maar in het wilde weg, maar gebruiken hiervoor enkele kaders. Het voornaamste kader is het zorgcontinuüm.  

Zorgcontinuüm

Alle kinderen op onze school bevinden zich in één van de 4 fasen van dit continuüm. Het aanbod voor uw kind is afhankelijk van de fase waar uw kind in zit.

 

Fase 0: Brede basiszorg

In deze fase starten alle kinderen. De klasleerkracht zorgt voor een krachtig klasklimaat waarin alle leerlingen maximaal tot ontplooiing kunnen komen. We hebben hierbij oog voor de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. Differentiëren, preventief werken, goede instructie en een veilig klasklimaat centraal staan hier centraal. 

Wanneer uw kind zich in deze fase bevindt, dan verloopt het contact over schoolse vorderingen besproken via oudercontact. Indien er tussentijds toch vragen/ bezorgdheden zijn, staan onze deuren steeds open voor een gesprek! 

 

Fase 1: Verhoogde zorg

Voor sommige kinderen volstaat fase 0 niet. Zij hebben meer nodig. Samen met kinderen en ouders bekijken klasleerkracht en zorgteam welke noden er zijn en welke ondersteuning de leerling kan krijgen binnen de school. Op basis van deze onderwijsbehoeften worden extra maatregelen genomen. 

Afhankelijk van de mate waarin maatregelen worden ingezet worden deze teruggekoppeld en geëvalueerd op het ondercontact of ook op tussentijdse oudergesprekken. Dit wordt duidelijk afgesproken zodat u als ouder weet wat u kan verwachten. 

 

Fase 2: Uitbreiding van zorg

De school beschikt niet langer over voldoende expertise en roept de hulp in van het CLB. De behoeften van het kind, de leerkracht en de ouders worden zo goed mogelijk in kaart gebracht aan de hand van een traject.

Indien nodig kan hier ook externe ondersteuning ingeschakeld worden vanuit het ondersteuningsnetwerk. Onze school werkt hiervoor samen met GIBLO. 

Wanneer kinderen in deze fase zitten, wordt elk trimester een overleg ingepland met ouders en andere betrokkenen om de onderwijsbehoeften te evalueren en maatregelen bij te sturen indien nodig.  

 

Fase 3: IAC

Leerlingen in deze fase hebben heel wat moeilijkheden om het gezamenlijk leertraject te volgen. In samenspraak met ouders, de leerling zelf, CLB en eventuele andere betrokkenen, wordt het traject aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Wanneer de school niet kan voldoen aan de noden van het kind, dan wordt een overstap naar een school op maat besproken.

Ook in deze fase worden ouders op geregelde tijdstippen uitgenodigd om het traject van hun kind te bespreken en aan te passen indien nodig. 

 

Ongeacht in welke fase uw kind zit, we vinden het te allen tijde zeer belangrijk dat ouders met hun bezorgdheden tot bij ons komen. Maakt u zich zorgen, merkt u veranderingen aan uw kind of zit u bv. zelf met de handen in het haar, dan mag u steeds contact opnemen. Twijfel niet. We zijn er samen om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komt en zo gelukkig mogelijk zijn schoolcarrière kan doorlopen.