Preventie en veiligheid

Sinds 4 augustus 1996 is er de "Wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk". Dit is een basiswet die het welbevinden van werknemers moet stimuleren. De wet werd verder uitgewerkt onder de vorm van Koninklijke Besluiten betreffende welzijnsbeleid en preventiediensten, die verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 maart 1998.

Concreet naar onze school toe vertaald, betekent dit dat leerlingen, leerkrachten, andere personeelsleden en bezoekers zich veilig en goed moeten voelen in de Gemeentelijke Basisschool Gierle Het is in ieders belang dat de school alle mogelijke inspanningen levert om de veiligheid en het welbevinden van haar leerlingen en haar personeel te garanderen.

De school staat echter niet alleen voor deze gigantische taak. Dankzij de steun van ons schoolbestuur, het gemeentebestuur van Lille, en van de IOK (de intercommunale ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen) proberen we een actief veiligheidsbeleid te voeren.

Alle personeelsleden krijgen instructies over veiligheid, hygiëne en maatregelen bij ongewenst gedrag via het schoolwerkplan dat jaarlijks wordt bijgestuurd. Hierbij worden interimarissen en stagiair(e)s niet over het hoofd gezien. Ook leveranciers en firma's die werken met de Gemeentelijke Basisschool Gierle krijgen duidelijke instructies inzake veiligheid en hygiëne.

De verschillende veiligheidsdomeinen waarrond gewerkt wordt, zijn :

  • Arbeidsveiligheid met voornamelijk aandacht voor de brandveiligheid
  • Gezondheid
  • Psychosociale belasting
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • Verfraaiing van de werkplaatsen
  • Maatregelen inzake milieu
  • Maatregelen inzake mobiliteit en verkeersveiligheid

De interne preventiedienst heeft als opdracht de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn, de werknemers en de leerlingen bij te staan in de analyse, programmatie, uitvoering en evaluatie van het veiligheidsbeleid door middel van het dynamische risicobeheersingsysteem, het globaal preventieplan (5 jaar), het jaarlijks preventieplan, de jaarlijkse rondgang met controle van de gebouwen en installaties op het schooldomein, enzovoorts.

De school werkt ook nauw samen met externe partners zoals de brandweer, de lokale en federale politie,...